TRỨNG KHÔ

Trứng artemia khô là trứng có lớp vỏ bào xác khó tiêu bên ngoài bao bọc một phôi artemia đang ngủ
bên trong. Nauplius mà đước ấp từ trứng artemia là thức ăn khởi đầu dinh dưỡng nhất và có giá trị nhất. Nauplius rất cơ động và tồn tại trong nước ngọt trong vòng vài tiếng, do đó đối với cá, tôm và động vật giáp xác chúng rất hấp dẫn.

Sau khi ấp, bắt buộc phải qua quá trình tách vỏ trấu.

Top
X